Podklady pro projekty

 • Zaměření polohopisu a výškopisu
 • Zajištění vyjádření správců sítí
 • Připojení katastrální situace
 • Podložení ortofotomapy
 • Vytvoření digitálního modelu terénu

Vytyčování staveb

 • Vytyčení prostorové polohy staveb
 • Podrobné vytyčení konstrukčních prvků
 • Měření při montáži a usazení dílců

Dokumentace skutečného provedení

 • Kontrolní zaměření vč. vyčíslení odchylek od projektu
 • Zaměření skutečného provedení
 • Zpracování souborného zpracování dle směrnic a předpisů budoucího vlastníka či správce

Výkon funkce ÚOZI

 • Konzultační a poradenská činnost
 • Koordinace a dozor geodetických prací na velkých projektech
 • Autorizace výsledků zeměměřických činností
 • Projekty provádění geodetických prací
 • Kontrola a autorizace vytyčovací dokumentace

Monitoring konstrukcí a staveb

 • Návrhy a projekty monitoringu
 • Výroba sledovacích bodů
 • Měření sedání a náklonů
 • Vyhodnocení odchylek