GIS sběr dat

Technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je podrobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zaznamenání aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. DTM detailně zobrazuje skutečný stav území – tj. veškeré povrchové znaky, stavební objekty, ploty, vjezdy na pozemky, lampy veřejného osvětlení, obrubníky, zeleň, polohu dopravního značení apod.

DTM je tak jako vhodným podkladem pro přípravu investičních záměrů obce, ale i soukromých subjektů, územní plánování, tvorbu jevů ÚAP, tvorbu pasportů majetku města, vydání rozhodnutí stavebního úřadu, prodej pozemků, projekční účely apod.

Společnost GEFOS a.s. je nejvýznamnějším správcem digitálních technických map měst (DTMM) na jihu Čech, kde v současné době provádí správu DTMM v celkem 14 městech.

Zpracování pasportů

Pasportizace majetku obce je jedním ze základních předpokladů pro jeho evidenci a efektivní správu. Naše společnost Vám nabízí v tomto ohledu komplexní služby od samotného sběru dat v terénu, přes jejich zpracování a vložení do Vašich systémů GIS včetně jejich následné aktualizace.

Díky našim bohatým zkušenostem v oblasti geodézie a naší odbornosti jsme schopni Vám poskytnout zaměření prvků pasportu s geodetickou přesností a dle příslušných norem a vyhlášek. Provádíme samozřejmě i méně přesná zaměření pomocí přístrojů GPS či schematické zákresy prvků na základě dodaných podkladů – vždy záleží na účelu pasportu a na přání našeho zákazníka.

Aktualizace ÚAP

Územně analytické podklady (ÚAP) jsou podle §26 stavebního zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území. ÚAP obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limitů využití území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení.

Jsou podkladem pro pořizování regulačních plánů, územních plánů a zásad územního rozvoje, pro poskytování územně plánovacích informací, pro rozhodování stavebních úřadů, pro posouzení vlivů záměrů na veřejnou infrastrukturu atd. ÚAP jsou aktualizovány průběžně na základě nových údajů o území a průzkumů území. Společnost GEFOS a.s. provádí pravidelnou aktualizaci jevů ÚAP v několika ORP.

Mapové podklady

Díky našim partnerstvím s různými poskytovateli dat (např. ČÚZK, Seznam.cz apod.) jsme pro Vás schopni zajistit a dodat Vám nejrůznější mapové podklady jako jsou základní mapy, turistické mapy, ortofotomapy, letecké snímky, data ZABAGED apod. Z těchto podkladových map v kombinaci s Vašimi daty umíme připravit nejrůznější tematické mapové kompozice pro Váš GIS nebo jako podklad pro tiskové výstupy.