Capturing REALITY

Sférické snímkování

Sférické fotografie jsou snímky pořízené speciální technologií, která dokáže zachytit okolní prostor v celém zorném úhlu 360° horizontálně a 180° vertikálně. Jednotlivé sférické snímky lze navzájem provázat a vytvořit tak komplexní virtuální prohlídky jak interiérových prostor, tak exteriérů.

Jedná se o velmi atraktivní způsob prezentace, kdy výsledný dojem působí tak, jako bychom se nacházeli v reálném místě.

Snímky pro virtuální prohlídky pořizujeme ve vysoké kvalitě 112,5 Mpx s rozlišením 15 000 x 7 500 pixelů, nabízející dokonalé detaily. Každá virtuální prohlídka může mít jedinečnou podobu s grafickým prostředím přizpůsobeným Vašim potřebám a představám. Prohlídku je pak možné umístit na webové stránky, nebo spouštět samostatně ze souboru.

Ideální využití najdou sférické snímky v prezentaci míst turistického zájmu, historických památek či komerčních prostor (hotelů, restaurací, apod.). Můžou však tvořit i součást technických dokumentací, kdy se tímto způsobem zaznamenají složité technické objekty, jejichž zobrazení není možné běžným způsobem ve formátu 2D.

Fotogrammetrie, UAV

Fotogrammetrie je metoda získávání informací o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků. Významnou úlohu v geodézii má fotogrammetrie letecká, kdy jsou snímky pořizovány kamerou umístěnou v letadle nebo jiném pohybujícím se nosiči (např. UAV).

Zpracováním takto pořízených snímků vzniká ortofotomapa – kartografické dílo, umístěné do souřadnicového systému, které přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu k datu pořízení leteckých snímků.

Ortofotomapu lze pořídit ve velmi vysoké přesnosti (až 2cm/pixel, kdy 1 pixel na ortofotomapě odpovídá 2cm ve skutečnosti), a lze pak při přiblížení rozeznat i podrobné prvky polohopisu. Takováto ortofotomapa může sloužit jako podklad k dalšímu 2D mapování vektorizací viditelných prvků. Dále lze specializovanými postupy zpracování využít ortofotomapy pro tvorbu aktuálního digitálního modelu terénu i povrchu, výpočtu kubatur, analýzy stavu vegetace, anebo nalezení tepelných ztrát.

V poslední době se velké oblibě těší pořizování leteckých snímků pomocí bezpilotního letounu – UAV. Jedná se o ekonomicky výhodnou metodu, protože náklady na provoz bezpilotního letounu jsou nesrovnatelně nižší než na provoz klasického letadla. Volba prostředku ale vždy závisí na velikosti a charakteru zájmového území.

3D laserové skenování

3D laserové skenování je zcela unikátní metodou pro získávání prostorové informace o objektech. Jedná se o bezkontaktní určování prostorových souřadnic s mimořádnou rychlostí, přesností, komplexností a bezpečností. Výsledkem laserového skenování je geometricky přesná dokumentace skutečného stavu objektů do nejpodrobnějších detailů, která je téměř dokonalým obrazem reality.

Primárním výstupem laserového skenování je husté seskupení (tzv. „mračno“) bodů, které svým prostorovým rozmístěním vystihují 3D tvar a polohu skenovaných objektů. Dalším zpracováním je možno získat následující výstupy:

  • Ortopohledy, vektorová kresba – 2D výkresy, půdorysy, řezy a pohledy sloužící jako stavební dokumentace objektů
  • Trojúhelníková síť, digitální model terénu – pro výpočty kubatur a vytváření řezů či vrstevnic
  • 3D modely tvarově velmi složitých objektů – např. soch, fasád architektonických památek, potrubních systémů, apod.
  • Animace průletu kamery mračnem bodů, nebo 3D modelem – prezentační videa