Pozemkové úpravy

Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

Komplexní pozemkové úpravy řeší otázky majetkové, protierozní ochrany, vodohospodářské a ekologické komplexní přeměny v rámci celého území, nejčastěji katastrálního území. Pokud je nutné vyřešit pouze některé hospodářské potřeby nebo ekologické potřeby v krajině nebo když se pozemkové úpravy mají týkat jen části katastrálního území, provádějí se formou jednoduchých pozemkových úprav. V případě JPÚ lze upustit od zpracování plánu společných zařízení.

Společnosti GEFOS a.s. se tvorbou pozemkových úprav a vytyčováním lesních pozemků zabývá již 20 let. Díky svým zkušenostem a široké personální základně kvalifikovaných inženýrů – projektantů a Úředně oprávněných zeměměřických inženýrů jsme schopni nabídnout zákazníkům komplexní služby v tomto oboru a naše společnost je tak schopna zajistit projekty i velkých a náročných akcí v požadovaných termínech i kvalitě.