Katastr nemovitostí

Geometrické plány

Zhotovujeme geometrické plány pro:

  • Změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky
  • Rozdělení, scelení pozemků a změnu hranice pozemku
  • Vyznačení budovy a vodního díla, dokončenou stavbu, nebo změny jejího vnějšího obvodu
  • Určení hranic pozemků při pozemkových úpravách
  • Doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
  • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • Průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, souhlasné prohlášení na zpřesnění hranice
  • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku – graficky znázorňuje rozsah práva, které se týká určitého pozemku nebo jeho části.

Identifikace pozemků

Provádíme identifikaci parcel porovnáním parcel z dřívější pozemkové evidence (pozemkový katastr – PK, evidence nemovitostí – EN) s katastrem nemovitostí.

Vytyčování hranic pozemků

Při vytyčování hranic pozemků se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemků podle údajů katastru o jejich geometrickém a polohovém určení. Provádí se v případech, kdy hranice není označena nebo neodpovídá údajům katastru o geometrickém a polohovém určení.

GEFOS a.s. provádí vytyčování vlastnických hranic pozemků pro fyzické osoby i po provedených pozemkových úpravách.

Majetkoprávní vypořádání

Zajištění majetkoprávní podpory pozemních a liniových staveb – identifikace vlastnických vztahů, příprava geometrických plánů pro výkupy a věcná břemena, zajištění smluv.