Fotogrametrie, UAV

Fotogrammetrie je metoda získávání informací o objektech měření z obrazových záznamů, nejčastěji z fotografických snímků. Významnou úlohu v geodézii má fotogrammetrie letecká, kdy jsou snímky pořizovány kamerou umístěnou v letadle nebo jiném pohybujícím se nosiči (např. UAV).

Zpracováním takto pořízených snímků vzniká ortofotomapa – kartografické dílo, umístěné do souřadnicového systému, které přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu k datu pořízení leteckých snímků.

Ortofotomapu lze pořídit ve velmi vysoké přesnosti (až 2cm/pixel, kdy 1 pixel na ortofotomapě odpovídá 2cm ve skutečnosti), a lze pak při přiblížení rozeznat i podrobné prvky polohopisu. Takováto ortofotomapa může sloužit jako podklad k dalšímu 2D mapování vektorizací viditelných prvků. Dále lze specializovanými postupy zpracování využít ortofotomapy pro tvorbu aktuálního digitálního modelu terénu i povrchu, výpočtu kubatur, analýzy stavu vegetace, anebo nalezení tepelných ztrát.

V poslední době se velké oblibě těší pořizování leteckých snímků pomocí bezpilotního letounu – UAV. Jedná se o ekonomicky výhodnou metodu, protože náklady na provoz bezpilotního letounu jsou nesrovnatelně nižší než na provoz klasického letadla. Volba prostředku ale vždy závisí na velikosti a charakteru zájmového území.