Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti GEFOS a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 29. 9. 2017 od 10,00 hod. na adrese Kundratka 17, Praha 8 Libeň, PSČ 180 82, 2.podlaží

Program zasedání:
1.) Zahájení valné hromady,
2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3.) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro účetní rok 2018,
4.) Schválení Podnikatelského záměru pro účetní rok 2018,
5.) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 04/2016-03/2017, řádná účetní závěrka za rok 04/2016-03/2017, návrh na rozdělení zisku za rok 04/2016-03/2017, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 04/2016-03/2017
6.) Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 04/2016-03/2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 04/2016-03/2017 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k:
– ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 04/2016-03/2017
– návrhu na rozdělení zisku za rok 04/2016-03/2017
– ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 04/2016-03/2017
7.) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady, akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení akcionáře je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář-právnická osoba se při registraci prokáže „originálem“ či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců, platným dokladem totožnosti člena statutárního orgánu a v případě zastoupení akcionáře se prokáže jeho zástupce písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.
Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10,00 hod. do 14,00 hod.

Hlavní údaje z účetní závěrky 2017 za období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017 (v tis. Kč)

Stálá aktiva 26 223            Vlastní kapitál 40 222
Oběžná aktiva 56 280       Cizí zdroje 42 851
Ostatní aktiva 1 031           Ostatní pasiva 461
Aktiva celkem 83 534       Pasiva celkem 83 534
Výnosy celkem 212 671     Náklady celkem 211 272
Hospodářský výsledek po zdanění: 1 399

Představenstvo společnosti GEFOS a.s.

 

Ke stažení: Pozvánka na valnou hromadu

Zpět