» Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti GEFOS a.s. svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, která se bude konat dne 29. 9. 2017 od 10,00 hod. na adrese Kundratka 17, Praha 8 Libeň, PSČ 180 82, 2.podlaží

Program zasedání:
1.) Zahájení valné hromady,
2.) Schválení jednacího a hlasovacího řádu
3.) Schválení smlouvy o výkonu funkce pro účetní rok 2018,
4.) Schválení Podnikatelského záměru pro účetní rok 2018,
5.) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 04/2016-03/2017, řádná účetní závěrka za rok 04/2016-03/2017, návrh na rozdělení zisku za rok 04/2016-03/2017, zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 04/2016-03/2017
6.) Zpráva dozorčí rady o její kontrolní činnosti v roce 04/2016-03/2017, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 04/2016-03/2017 včetně stanoviska auditora a vyjádření dozorčí rady k:
– ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku společnosti za rok 04/2016-03/2017
– návrhu na rozdělení zisku za rok 04/2016-03/2017
– ke zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 04/2016-03/2017
7.) Závěr

Prezence akcionářů bude probíhat od 9,30 do 10,00 hod. v místě konání valné hromady, akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem totožnosti, v případě zastoupení akcionáře je jeho zástupce povinen předložit písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Akcionář-právnická osoba se při registraci prokáže „originálem“ či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců, platným dokladem totožnosti člena statutárního orgánu a v případě zastoupení akcionáře se prokáže jeho zástupce písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě s úředně ověřeným podpisem.
Náklady spojené s účastí na valné hromadě nese každý akcionář sám.
Řádná účetní závěrka a zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 10,00 hod. do 14,00 hod.

Hlavní údaje z účetní závěrky 2017 za období 1. 4. 2016 – 31. 3. 2017 (v tis. Kč)

Stálá aktiva 26 223            Vlastní kapitál 40 222
Oběžná aktiva 56 280       Cizí zdroje 42 851
Ostatní aktiva 1 031           Ostatní pasiva 461
Aktiva celkem 83 534       Pasiva celkem 83 534
Výnosy celkem 212 671     Náklady celkem 211 272
Hospodářský výsledek po zdanění: 1 399

Představenstvo společnosti GEFOS a.s.

 

Ke stažení: Pozvánka na valnou hromadu

Zpět